REGULAMIN WEWNĘTRZNY - POLSKI (Starfsreglur SVS)

Regulamin wewnętrzny dotyczący funduszu kształcenia zawodowego dla pracownikw sklepw i pracownikw biurowych

Obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Indywidualne dofinansowanie

1. Określenie praw osb

Aby ubiegać się o dofinansowanie z funduszu, należy uiścić składkę członkowską za trzy miesiące z ostatnich dwunastu miesięcy, w tym co najmniej za jeden z sześciu ostatnich miesięcy. Wszystkie prawa tracą moc, jeżeli składki członkowskie za okres poprzednich sześciu miesięcy nie zostały uiszczone.

Członek funduszu z uposażeniem rwnym lub wyższym niż wynagrodzenie początkowe personelu sprzedażowego w sklepach według układu zbiorowego w sprawie wynagrodzeń pomiędzy VR/LV jest uprawniony do dofinansowania w wysokości maksymalnie 130000 ISK na rok kalendarzowy.

Uprawnienia do dofinansowania są liczone jako procent uposażenia członka w odniesieniu do wynagrodzenia początkowego personelu sprzedażowego na stanowisku 100% w okresie 12 miesięcy. Wyliczenie uprawnień jest oparte na ostatnim miesiącu powyższego okresu, tj. dwch miesięcy przed otrzymaniem wniosku.Na przykład: Wniosek został złożony w kwietniu wyliczenie uprawnień rozpoczyna się w lutym tego roku i obejmuje poprzednie 11 miesięcy.

Jeżeli wnioskodawca zalega ze składkami oraz jeżeli wnioskodawca jest przedstawicielem pracodawcy, jego wspłmałżonkiem, krewnym lub osobą o innych bliskich powiązaniach, fundusz nie może udzielić dofinansowania dla członka funduszu.

1.1. Określenie praw osb pozostających czasowo poza rynkiem pracy

Każda osoba, ktra uiszcza składkę członkowską i jest w trakcie szukania pracy, na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim bądź otrzymuje dzienne świadczenia chorobowe od związku zawodowego w ramach LV, zachowuje swoje prawa, dopki związek zawodowy otrzymuje składki członkowskie.

1.2. Prawa osb opuszczających rynek pracy

Osoby, ktre rozpoczęły pobieranie świadczeń emerytalnych, otrzymują świadczenia rehabilitacyjne lub rentowe, zachowują pełne prawa przez okres 12 miesięcy od ustania wypłat i przez 36 miesięcy na dofinansowanie do wypoczynku. Uprawnienia są oparte na ostatnich wpłatach wniesionych do funduszu.

2. Kwota dofinansowania do kształcenia zawodowego dla osb indywidualnych oraz kwalifikacja

Dofinansowanie do kształcenia zawodowego jest wypłacane w wysokości maksymalnie 130000 ISK rocznie, ale nigdy nie więcej niż 90% opłaty na nauczanie / za udział. Dofinansowanie nie przysługuje na pokrycie kosztw zakwaterowania lub utrzymania w związku z kształceniem zawodowym.

a) Kształcenie zawodowe obejmuje kursy związane z pracą, kursy internetowe związane z pracą, studia w celu uzyskania uprawnień i kwalifikacji, oceny umiejętności praktycznych, opłaty konferencyjne za granicą i w kraju, krajowe kursy rozwijające i studia językowe. Dofinansowanie związane z pracą obejmuje rwnież szkolenia w zakresie zarządzania i coachingu związanego z pracą, do 12 godzin w roku kalendarzowym. Faktura dotycząca szkolenia w zakresie zarządzania i coachingu związanego z pracą musi wskazywać, że szkolenie jest związane z pracą, z podaniem liczby godzin.

b) Fundusz nie służy jako wsparcie ćwiczeń fizycznych, opłat treningowych lub kursw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu osb. Kursy będące częścią programw terapeutycznych w związku z uszczerbkiem na zdrowiu nie są zatem finansowane przez Fundusz Kształcenia Zawodowego.

c) Studia internetowe związane z pracą: Indywidualny kurs lub subskrypcja witryny internetowej / dostawcy treści w zakresie kursw związanych z pracą. Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie do zakupu oprogramowania, nawet jeżeli wliczone są materiały do nauki.

d) W przypadku konferencji związanych z pracą w kraju i za granicą wniosek musi zawierać program konferencji oraz adres witryny internetowej. Należy rwnież wskazać podstawy związku z pracą, jeżeli nie jest to jasne. Kwalifikuje się jedynie opłata konferencyjna.

2.1. Łączne dofinansowanie

Jeżeli członek funduszu nie otrzymał dofinansowania związanego z pracą z funduszu w okresie poprzednich 36 miesięcy, łączne dofinansowanie do studiw/kursu w związku z pracą może wynosić maksymalnie 390000 ISK rocznie, ale nigdy więcej niż 90% opłaty na nauczanie/udział za jeden kolejny kurs. O dofinansowanie można ubiegać się jedynie w formie zryczałtowanej.

a) Wpłaty do funduszu muszą być otrzymywane przez co najmniej 30 miesięcy spośrd poprzednich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku, a dodatkowo spełniać warunki określone w pierwszym ustępie niniejszego Regulaminu wewnętrznego. Podstawę stanowi wynagrodzenie początkowe personelu sprzedażowego na stanowisku 100% w danym okresie.

b) Pozostałą część praw łącznych w wysokości 390000 ISK w odniesieniu do studiw związanych z pracą można przeznaczyć na dofinansowanie do podrży, zob. podpunkt D w punkcie 2.3.

2.2. Dofinansowanie do wypoczynku

Dostępne jest dofinansowanie w wysokości 50% do opłaty za kursy związane z wypoczynkiem do 30000 ISK rocznie. Kwota ta jest odliczana od maksymalnej kwoty dofinansowania w każdym roku, ale nie ma wpływu na gromadzenie kwoty łącznej. Dofinansowanie do wypoczynku obejmuje wyłącznie krajowe kursy związane z wypoczynkiem.

2.3. Dofinansowanie do podrży

Dostępne jest dofinansowanie w wysokości 50% do kosztw podrży, maksymalnie 40000 ISK rocznie, jeżeli członek uczestniczy w studiach lub kursach związanych z pracą, wizycie służbowej w firmie lub konferencji poza miejscem zamieszkania. Dofinansowanie do podrży jest odliczane od maksymalnego dofinansowania rocznego.

a) Odległość między miejscem zamieszkania a instytucją kształcenia musi wynosić co najmniej 50 km.

b) Jeżeli dana osoba podrżuje własnym samochodem, może ubiegać się o dofinansowanie do podrży wynoszące 50% opłaty kilometrowej. Opłata kilometrowa jest liczona na podstawie właściwej opłaty określonej przez Ministerstwo Finansw i Gospodarki w danym czasie. Do wnioskw o dofinansowanie do podrży dla pojazdw osobowych należy dołączyć:

 • każdorazową liczbę kilometrw i datę podrży,
 • potwierdzenie udziału w dniach, dla ktrych wnioskowane jest dofinansowanie do podrży.

c) W przypadku wnioskw dotyczących wizyt służbowych należy dołączyć następujące informacje do wniosku:

 • plan podrży, wskazujący odwiedzane lokalizacje, treść prezentacji w każdej lokalizacji oraz terminy,
 • potwierdzenie udziału członka w postaci podpisanego pisma od koordynatora podrży lub administratora. Pismo powinno opisywać podrż i wyjaśniać jej cel.

d) Pozostałą część praw łącznych w wysokości 390000 ISK w odniesieniu do studiw związanych z pracą można przeznaczyć na dofinansowanie do podrży, maksymalnie 120000 ISK, ale nie więcej niż 50% kosztw podrży.

3. Indywidualny wniosek dokumenty i proces

Wnioskodawca musi wypełnić wniosek w formie elektronicznej lub na formularzu, ktry można uzyskać od stowarzyszenia członka funduszu lub na stronie internetowej funduszuwww.starfsmennt.is. Wnioski muszą być złożone do właściwego związku zawodowego.

a) Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć poświadczoną fakturę, opłaconą w imieniu członka, z podaniem następujących pozycji:

 • opis kursu,
 • imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny członka,
 • nazwisko/nazwa podmiotu prowadzącego kształcenie oraz numer identyfikacyjny,
 • data zapłaty.

b) Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie, jeżeli faktura została wystawiona wcześniej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku lub została wystawiona, zanim wnioskodawca został członkiem funduszu.

4. Płatnik faktury

Warunkiem uzyskania dofinansowania związanego z pracą, dofinansowania do wypoczynku i dofinansowania do podrży jest przedłożenie przez członka opłaconej faktury wraz z wnioskiem oraz samodzielne uiszczenie opłaty za udział. Wyjątek stanowią wnioski o dofinansowanie wsplne od firmy i osoby fizycznej, zob. punkt 9.

5. Definicje i warunki kursu

Kryteria definicji kursu są następujące: Studia w określonej dziedzinie, zgodnej z ustalonym planem lub definicją, zwykle kończące się uzyskaniem poświadczenia wynikw lub innego potwierdzenia. Doradztwo lub poradnictwo nie spełniają wymogw kursu ze strony funduszu.

Warunki, jakie kurs musi spełnić, aby został uznany przez fundusz za kurs:

 • określone rozpoczęcie, zakończenie i doradca;
 • dostępne muszą być informacje dotyczące kursu;
 • kurs musi być oglnodostępny.

6. Brak kwalifikacji

Dofinansowania nie udziela się na pokrycie kosztw zakwaterowania lub utrzymania, wystaw sprzedażowych/produktowych, kształcenia zawodowego, terapii, poradnictwa, wsparcia psychologicznego, doradztwa, kursw rozwijających poza granicami kraju, kursw związanych z wypoczynkiem poza granicami kraju, opłat rocznych, książek lub materiałw do nauki.

Svi

Starfsmenntasjur \ Hsi verslunarinnar \Kringlunni 7 \103 Reykjavk \Smi 510 1700 \@ Hafa samband